Leetcode_1712. 将数组分成三个子数组的方案数

【原题链接】

1712. 将数组分成三个子数组的方案数

【题目描述】

我们称一个分割整数数组的方案是 好的 ,当它满足:

 • 数组被分成三个 非空 连续子数组,从左至右分别命名为 leftmidright
 • left 中元素和小于等于 mid 中元素和,mid 中元素和小于等于 right 中元素和。

给你一个 非负 整数数组 nums ,请你返回 好的 分割 nums 方案数目。由于答案可能会很大,请你将结果对 109 + 7 取余后返回。

示例 1:

输入:nums = [1,1,1]
输出:1
解释:唯一一种好的分割方案是将 nums 分成 [1] [1] [1] 。

示例 2:

输入:nums = [1,2,2,2,5,0]
输出:3
解释:nums 总共有 3 种好的分割方案:
[1] [2] [2,2,5,0]
[1] [2,2] [2,5,0]
[1,2] [2,2] [5,0]

示例 3:

输入:nums = [3,2,1]
输出:0
解释:没有好的分割方案。 

提示:

 • 3 <= nums.length <= 105
 • 0 <= nums[i] <= 104

【代码】

class Solution {
public:
  int waysToSplit(vector<int>& nums) {
    int n = nums.size(), N = 1e9 + 7, res = 0;
    vector<int> s(n + 1);
    for(int i = 1; i <= n; i++) s[i] = s[i - 1] + nums[i - 1];
    for(int i = 1, l = 2, r = 2; i < n; i++){
      l = max(l, i + 1), r = max(r, i + 1);
      while(l < n && s[l] - s[i] < s[i]) l ++;
      while(r < n && s[n] - s[r] >= s[r] - s[i]) r ++;
      if(l <= r) res = (res + r - l) % N;
    }
    return res;
  }
};

执行用时: 332 ms

内存消耗: 83.5 MB

【时间复杂度】

O(n)

【注意点】

 1. 其他解法:二分查找

 2. 采用三指针做法,重点在于条件判断

while(l < n && s[l] - s[i] < s[i]) l ++;
while(r < n && s[n] - s[r] >= s[r] - s[i]) r ++;

评论