Leetcode_2. 两数相加

【原题链接】

2. 两数相加

【题目描述】

给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。

如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

示例:

输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807

【代码】

class Solution {
public:
  ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {
    auto dummy = new ListNode(), cur = dummy;
    int t = 0;
    while(l1 || l2 || t){
      if(l1) t += l1->val, l1 = l1->next;
      if(l2) t += l2->val, l2 = l2->next;
      cur = cur->next = new ListNode(t % 10);
      t /= 10;
    }
    return dummy->next;
  }
};

执行用时: 56 ms

内存消耗: 70.1 MB

【时间复杂度】

O(n)

【注意点】

 1. 其他解法:无

 2. 需要返回头结点,所以定义虚拟头结点dummy

 3. 注意当前节点cur一定要更新到cur->next

 4. new ListNode()可以不给初值

评论