Leetcode_33. 搜索旋转排序数组

【原题链接】

33. 搜索旋转排序数组

【题目描述】

给你一个整数数组 nums ,和一个整数 target 。该整数数组原本是按升序排列,但输入时在预先未知的某个点上进行了旋转。(例如,数组 [0,1,2,4,5,6,7] 可能变为 [4,5,6,7,0,1,2] )。请你在数组中搜索 target ,如果数组中存在这个目标值,则返回它的索引,否则返回 -1

示例 1:

输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2], target = 0
输出:4

示例 2:

输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2], target = 3
输出:-1

示例 3:

输入:nums = [1], target = 0
输出:-1

提示:

 • 1 <= nums.length <= 5000

 • -10^4 <= nums[i] <= 10^4

 • nums 中的每个值都 独一无二

 • nums 肯定会在某个点上旋转

 • -10^4 <= target <= 10^4

【代码】

class Solution {
public:
  int search(vector<int>& nums, int target) {
    if(nums.empty()) return -1;

    //第一次二分:查找分界点位置,最小的那个数
    //处于分界点及其右侧性质: < nums[0]
    int l = 0, r = nums.size() - 1;
    while(l < r){
      int mid = l + r >> 1;
      if (nums[mid] < nums[0]) r = mid;
      else l = mid + 1;
    }
    //第二次二分在半段上查找target
    //处于target及其右侧性质: >= target
    if(target >= nums[0]) l = 0;
    else l = r, r = nums.size() - 1;

    while(l < r){
      int mid = l + r >> 1;
      if(nums[mid] >= target) r = mid;
      else l = mid + 1;
    }
    return nums[r] == target ? r : -1;
  }
};

执行用时: 8 ms

内存消耗: 11.3 MB

【时间复杂度】

O(logn)

【注意点】

 1. 其他解法:无

 2. 二分模板题

评论