Leetcode_37. 解数独

【原题链接】

37. 解数独

【题目描述】

编写一个程序,通过填充空格来解决数独问题。

一个数独的解法需**遵循如下规则**:

 1. 数字 1-9 在每一行只能出现一次。

 2. 数字 1-9 在每一列只能出现一次。

 3. 数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。

空白格用 '.' 表示。

一个数独。

答案被标成红色。

提示:

 • 给定的数独序列只包含数字 1-9 和字符 '.'

 • 你可以假设给定的数独只有唯一解。

 • 给定数独永远是 9x9 形式的。

【代码】

class Solution {
public:
  bool row[9][9], col[9][9], cell[3][3][9];
  void solveSudoku(vector<vector<char>>& board) {
    memset(row, 0, sizeof row);
    memset(col, 0, sizeof col);
    memset(cell, 0, sizeof cell);
    for(int i = 0; i < 9; i++)
      for(int j = 0; j < 9; j++)
        if(board[i][j] != '.'){
          int t = board[i][j] - '1';
          row[i][t] = col[j][t] = cell[i / 3][j / 3][t] = true;
        }
    dfs(board, 0, 0);
  }
  bool dfs(vector<vector<char>>& board, int i, int j){
    if(j == 9) i ++, j = 0;
    if(i == 9) return true;
    if(board[i][j] != '.') return dfs(board, i, ++j);
    for(int t = 0; t < 9; t ++){
      if(!row[i][t] && !col[j][t] && !cell[i / 3][j / 3][t]){
        board[i][j] = '1' + t;
        row[i][t] = col[j][t] = cell[i /3][j /3][t] = true;
        if(dfs(board, i, j + 1)) return true;
        row[i][t] = col[j][t] = cell[i /3][j /3][t] = false;
        board[i][j] = '.';
      }
    }
    return false;
  }
};

执行用时: 4 ms

内存消耗: 6.8 MB

【时间复杂度】

O(9^n) n为需要填的格数

【注意点】

 1. 其他解法:无

 2. 保证有唯一解,不需要剪枝,直接dfs一遍即可。

评论