Leetcode_4. 寻找两个正序数组的中位数

【原题链接】

4. 寻找两个正序数组的中位数

【题目描述】

给定两个大小为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1nums2。请你找出并返回这两个正序数组的中位数。

**进阶:**你能设计一个时间复杂度为 O(log (m+n)) 的算法解决此问题吗?

示例 1:

输入:nums1 = [1,3], nums2 = [2]
输出:2.00000
解释:合并数组 = [1,2,3] ,中位数 2

示例 2:

输入:nums1 = [1,2], nums2 = [3,4]
输出:2.50000
解释:合并数组 = [1,2,3,4] ,中位数 (2 + 3) / 2 = 2.5

示例 3:

输入:nums1 = [0,0], nums2 = [0,0]
输出:0.00000

示例 4:

输入:nums1 = [], nums2 = [1]
输出:1.00000

示例 5:

输入:nums1 = [2], nums2 = []
输出:2.00000

提示:

 • nums1.length == m

 • nums2.length == n

 • 0 <= m <= 1000

 • 0 <= n <= 1000

 • 1 <= m + n <= 2000

 • -106 <= nums1[i], nums2[i] <= 106

【代码】

class Solution {
public:
  double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    int k = nums1.size() + nums2.size();
    if(k % 2 == 0){
      int left = find(nums1, 0, nums2, 0, k / 2);
      int right = find(nums1, 0, nums2, 0, k / 2 + 1);
      return (left + right) / 2.0;
    }else
      return find(nums1, 0, nums2, 0, k / 2 + 1); // k / 2 + 1,要记得加1
  }
  int find(vector<int>& nums1, int i, vector<int>& nums2, int j , int k){
    if(nums1.size() - i > nums2.size() - j) return find(nums2, j, nums1, i, k);
    if(nums1.size() == i) return nums2[j + k - 1];
    if(k == 1) return min(nums1[i], nums2[j]);
    int si = min((int)nums1.size(), i + k / 2), sj = j + k - k / 2;
    //nums1比较短,可能会没有k/2个数,就拿尾节点和nums2的k/2比较就可以
    if(nums1[si - 1] > nums2[sj - 1])//si,sj都是指向要比较的点后一个的位置
      return find(nums1, i, nums2, sj, k - (sj - j));
    else
      return find(nums1, si, nums2, j, k - (si - i));
  }
};

执行用时: 40 ms

内存消耗: 87.4 MB

【时间复杂度】

O(log(n+m))

【注意点】

 1. 其他解法:合并后排序(O((n+m)log(n+m)));二分O(log(min(n,m)))切分非常复杂。

 2. 需要返回double类型的数,所以要除2.0

 3. find函数的思想:找nums1,nums2中的第k小数,可以比较nums1[k/2]和nums2[k/2],小的那个前面的k/2个数就可以直接舍弃,遍历小的那个列k/2之后的数和大的那个列,的k'小数,直到一个列遍历玩,或者k=1,结束递归。

评论